Klientské centrum

Okresný úrad Vranov nad Topľou
KLIENTSKÉ CENTRUM Vranov nad Topľou

Úradné hodiny:

Pondelok 08:00 – 15:00
Utorok 08:00 – 15:00
Streda 08:00 – 17:00
Štvrtok 08:00 – 15:00
Piatok 08:00 – 14:00

 

Administratívne úkony
na jednotlivých pracoviskách:

Pracovisko č. 1, 2, 3, 4 - Katastrálny odbor:

 • príjem podaní pre katastrálny odbor

Telefonický kontakt:
057/3215709, 057/3215710

 • poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností

Telefonický kontakt:
057/3215707, 057/3215708

Pracovisko č. 5, 6, 7, 8 - Okresné riaditeľstvo PZ, Oddelenie dokladov:

 • príjem a výdaj občianskych preukazov
 • príjem a výdaj cestovných pasov
 • príjem a výdaj vodičských preukazov, medzinárodných vodičských preukazov
 • výmena zahraničných vodičských preukazov
 • výdaj osvedčení o evidencii vozidiel
 • evidencia obyvateľstva
 • výpis z evidenčnej karty vodiča
 • hlásenie o strate, odcudzení, zničení OP, CP, VP
 • hlásenie o ukončení pobytu na území Slovenskej republiky
 • vystavenie potvrdenia o trvalom pobyte na iné admin. úkony
 • výdaj certifikátov k elektronickej identifikačnej karte a k zaručenému elektronickému podpisu
 • vystavenie zaručeného elektronického podpisu

Telefonický kontakt:
057/3215713,057/3215714,
057/3215715
, 057/3215716

Pracovisko č. 9, 10, 11 - Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát:

 • prihlásenie dosiaľ neevidovaného vozidla do evidencie vozidiel
 • prihlásenie jednotlivo dovezeného vozidla do evidencie vozidiel po schválení Okresným úradom - odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 • prevod držby vozidla na inú osobu
 • odhlásenie vozidla do cudziny
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom
 • dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel
 • trvalé vyradenie vozidla z evidencie vozidiel
 • evidovanie zmien vykonaných na vozidle a zmien údajov o držiteľovi vozidla
 • zapisovanie zmeny vlastníka vozidla

Telefonický kontakt:
057/3215717,057/3215718,
057/3215719

Pracovisko č. 12 - Okresné riaditeľstvo PZ - Zbrojné preukazy a licencie

 •  evidencia zbraní a streliva - štvrtok nestránkový deň

Telefonický kontakt:
057/3215720

 Pracovisko č. 13 - Supervízor:

 • supervízor - poradenstvo, obsluha vyvolávacieho systému, informácie, usmernenia k žiadostiam, osvedčovanie listín a overovanie podpisov, podateľňa

Telefonický kontakt:
057/3215700

Pracovisko č. 14 - Pozemkový a lesný odbor:

 • Ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu (stanoviská v zastavanom území obce, rozhodutia o vyňatí pôdy mimo zastavaného územia, záväzné stanovisko k zmene druhu pozemkov, podnety k riešeniu zaburinenosti pozemkov),
 • pozemkové úpravy ( konzultačná činnosť),
 • doplnenie podaní v rámci konaní o záhradníckych osadách,
 • ochrana lesného pôdneho fondu (rozhodnutia a vyňatí lesnej pôdy, záväzné stanoviská na ochranné pásmo lesa, konzultačná činnosť

Telefonický kontakt:
057/3215701

Pracovisko č. 15 - Odbor starostlivosti o životné prostredie:

 • podateľňa
 • poradenská a informačná činnosť ochrana ovzdušia, ochrana prírody a krajiny,odpadové hospodárstvo, štátna vodná správa,
 • prijímanie žiadosti k vydaniu rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení.

Telefonický kontakt:
057/3215702

Pracovisko č. 16, 17 - Odbor živnostenského podnikania:

 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti,
 • oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti,
 • oznámenie o ukončení podnikania,
 • oznámenie  o cezhraničnom poskytovaní služieb,
 • oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení

Telefonický kontakt:
057/3215703, 057/3215704

Pracovisko č. 18, 19 - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

 • uznanie typového schválenia, uznanie schválenia, schvaľovanie ES jednotlivo dovezeného vozidla,
 • schvaľovanie jednotlivo vyrobeného alebo prestavaného vozidla,
 • povolenie výroby jednotlivo vyrobeného vozidla,
 • povolenie prestavby jednotlivého vozidla,
 • schvaľovanie jednotlivo vyrobeného alebo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky,
 • vydávanie osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidiel,
 • vykonávanie zápisov schválených systémov a samostatných technických jednotiek do osvedčenia o evidencii časť II,
 • rozhodovanie o trvalom vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáciách,
 • prideľovanie zvláštnych evidenčných čísiel,
 • zápis identifikačného čísla vozidla - VIN.
 • vykonávanie zmien v osvedčení o evidencii časť II,

Telefonický kontakt:
057/3215705, 057/3215706